Tarifat Amerikane të Çelikut dhe Aluminit vs. Tarifat Kanadeze të produkteve të Qumështit

Ekonomia e shkallës është një nga leksionet që u mësohet brezave të rinj ku çdo shtet specializohet në produkte vendase primare. Ku në rajon prodhon me çmimin më të lirë për njësi dhe e këmben këtë me një produkt të shtetit tjeter me një çmim për njësi më të lirë sesa ta vetë-prodhonte duke çuar kështu në specializimin e industrializimin e vendeve të ndryshme me produkte të ndryshme.

Referuar statistikave të viteve të fundit bitumi është produkti më i eksportuar nga Kanada-ja drejt SHBA-së, dhe automjetet jane produkti më i eksportuar nga SHBA drejt Kanadasë.

Të dhënat e SHBA-së raportojnë një deficit të mallrave prej 17.5 miliardë dollarësh me Kanada-në në vitin 2017 dhe një deficit prej 71.1 miliardë dollarësh me Meksikën. Të dy vendet, megjithatë, raportuan suficite të konsiderueshme më të mëdha të SHBA-së në të njëjtën marrëdhënie. Në vitin 2017, Kanadaja raportoi një suficit prej 97.7 miliardë dollarësh dhe Meksika një suficit prej 132.4 miliardë dollarësh.

(Referuar Statistikave të Tregëtisë Amerikë-Kanada https://ustr.gov/countries-regions/americas/canada)

Kategoritë e eksportit të lartë amerikan në vitin 2017 ishin: automjetet (51 miliardë dollarë), makineritë (42 miliardë dollarë), makineritë elektrike (25 miliardë dollarë), karburantet minerale (19 miliardë dollarë) dhe plastikat (13 miliardë dollarë).

Eksportet e përgjithshme amerikane të produkteve bujqësore në Kanada arritën në 24 miliard dollarë në 2017, tregun më të madh të eksporteve bujqësore. Kategoritë kryesore të eksportit përfshijnë: ushqime të përgatitura (1.9 miliardë dollarë), perime të freskëta (1.9 miliardë dollarë), fruta të freskëta ($ 1.6 miliardë), ushqime të lehta ushqimore (1.3 miliardë dollarë) dhe pije jo alkoolike. (p.sh. lëngje) ($ 1.1 miliard).

Eksportet e përgjithshme Kanadeze, apo në SHBA kategoria e lartë e importit në vitin 2017 ishte: lëndë djegëse minerale (73 miliardë dollarë), automjete (56 miliardë dollarë), makineri (21 miliardë dollarë), të tjera speciale (kthime) (14 miliardë dollarë), dhe plastikë (11 miliardë dollarë).

Në takimin e fundit ndërmjet liderëve të G7 bëri më shumë përshtypje në media mardhënia ndërmjet Presidentit Trump dhe Kryeministrit Trudeau. Gjetja e pikave të përbashkëta për të çuar NAFTA-n përpara (North Atlantic Free Trade Agreement – Tregetia e Lire e Atlantikut te Veriut tripoli Meksike, SHBA, Kanada).

Javë më parë SHBA vendosi tarifa mbi çelikun dhe aluminin, gjë që prishi balancat ekonomike botërore por më fort preku Kanadanë. Specialistët shprehen se kjo tarifë do të ndikojë minimalisht 20% mbi çmimin e një automjeti ku për shembull një automjet që kushton sot 30000 dollar nesër do të kushtojë 36000 dollar.

Tarifat doganore kanadeze për produktet e qumështit amerikane ishin kundra-argumenti nga Shtëpia e Bardhe, ato shkojnë deri në 270%. Më kujtohet si sot konferenca në UdeM e Prill 2015 mbajtur nga ish-kryeministri i 24 i Kebekut Z. Pierre Marc Johnson anëtar nderi i dekanatit të Universitetit të Montrealit dhe Negociatori Kryesor i Kebekut për mardhënien ekonomike, komerciale Kanada-Bashkim Europian. Qëndroi gjatë të shpjegonte sistemin e zinxhirit të furnizimit të gjithë produkteve e nën-produkteve të qumështit në Kanada. Çmimi i tyre vendoset nga rrjeti i prodhuesve kuptohet më i lartë se tregu botëror dhe është i pa-subvencionuar nga shteti (federal apo provincial), tarifa doganore në Kanada për këto produkte është në mbrojtje të prodhuesve Kanadez.

Pra dy pika për tu mbajtur mend janë se Kanadaja ka sistemin jo të subvencionuar për produktet agro-bujqësore (përfshi këtu produktet e qumështit) dhe çmimi nuk konkuron apo s’është njësoj si vendet e subvencionuara nëse konkuron në NAFTA apo në tregun botëror, çmimet e saj janë shumë herë më të shtrenjta.

Vendimet që do të merren nga palët në vijim shpresoj të shmangin tarifa hakmarrese që dëmtojnë të dyja vendet aleate, të marrin drejtimin e përfitimit për të dyja vendet dhe jo të humbjeve të vëndeve të punës si në kryesisht në industritë prodhuese të automjeteve në Ontario, Kanada si në Detroit, SHBA.

Marrëveshjet e rinegociueshme çdo pesë vjet e disa ngërçe të tjera nga tarifat, tregjet financiare reaguan negativisht si në bursën amerikane dhe kanadeze si dhe një shvlerësim i dollarit kanadez u ndie ditën e hënë një ditë pas mbylljes së G7, në tregun e këmbimit të vlerave monetare.

Ermir Dardha

E drejta e publikimeve rezervohet vetëm me lejen e autorit.

Copyright © 2018

Prodhimi i Brendshëm Bruto dhe Llogaria e Kursimit pa Taksa

Ekonomia duket si një fushë studimore e vështirë komplekse për tu kuptuar, apo shumë e vështirë për tu ndjekur në pafundësinë e informacionit që rrjedh sot në mediat e specializuara mbi ekonominë apo shpejtësisë së ndryshimit të tregjeve financiare sidomos për një njeri që nuk është mësuar as me terminologjinë.

Ndjekja e treguesve të ndryshëm makro-ekonomik apo ndjekja e shëndetit ekonomik të një vendi kryhet nga specialistë dhe përfaqësohet nga disa tregues ekonomik kryesorë. Më poshtë janë tre treguesit e përdorur zakonisht nga ekonomistët për të pasur një përgjigje nëse ekonomia është në rritje apo në ulje. E para është produkti i brendshëm bruto (PBB), e dyta është norma e inflacionit dhe e treta norma e papunësisë.

Për të mbrojtur financat personale në nivel individual, mikro-ekonomik ç’do njeri rezident i përhershëm apo qytetar kanadez duke plotësuar disa kushte paraprake ka të drejtën e çeljes e para së një llogarie të rregjistruar si llogaria e kursimit pa taksa (LLKPT), apo e dyta ai mund të ndërtojë një plan të regjistruar të kursimeve të pensionit (PRKP) ky është një lloj i planit të kursimeve të regjistruara të krijuara sipas Aktit të Tatimit mbi të Ardhurat dhe i regjistruar në Agjencinë e të Ardhurave të Kanadasë.

Në këtë artikull do të përqëndrohemi të trajtojmë pikën e parë të indikatorit makro-ekonomik produktin e brendshëm bruto (PBB). Gjithashtu do shpjegojmë dhe strategjinë fiskale që një individ duhet të kryej për të ruajtur sadopak kapitalin e tij të kursyer nga luhatjet e ekonomisë brenda një llogarie të rregjistruar, ajo që sot do të trajtojmë quhet llogaria e kursimit pa taksa (LLKPT).

Produkti i Brendshëm Bruto (PBB)

Quhet sasia e mallrave dhe shërbimeve që prodhon një vend është një nga treguesit kryesorë të shëndetit të ekonomisë. Produkti i Brendshëm Bruto (PBB) është një masë e vlerës totale të tregut të të gjitha mallrave dhe shërbimeve përfundimtare të prodhuara nga ekonomia në një vit, ky indeks PBB matet në dollarë kanadez. Vlera e PBB-së quhet zakonisht “nominale” ose “reale”. PBB-ja nominale shprehet në terma të çmimeve aktuale të tregut, ndërkohë që PBB-ja reale është rregulluar ndaj ndikimit të inflacionit për të injoruar ndikimin e rritjes së çmimeve.

Një rritje në PBB-në reale është interpretuar si një tregues që ekonomia po ecën mirë, ndërkohë që një rënie në PBB tregon që ekonomia nuk po funksionon me kapacitet të plotë. Një rritje në PBB është në përgjithësi një rritje në të ardhurat e korporatave dhe një rritje në dividentët ose çmimet e aksioneve dhe investimet në lidhje me fondet e përbashkëta të fondeve për investitorët. Anasjelltas, një rënie në PBB në përgjithësi korrespondon me fitime më të ulëta për kompanitë dhe kthime më të ulëta për investitorët.

Llogaria e Kursimit pa Taksa (LLKPT)

Llogaria e kursimit pa taksa (LLKPT) ofron një mënyrë për të fituar të ardhura nga investimet pa taksa. Ndërkohë që llogaritë e tjera të regjistruara mund të shtyjnë tatimin mbi të ardhurat e fituara sipas planit, LLKPT është i ndryshëm pasi që të ardhurat nga investimet e planit janë pa taksa kur tërhiqen.

Për të hapur një LLKPT, duhet të keni arritur moshën madhore, 18 ose 19 në varësi të provincës ose territorit në të cilin jetoni. Llojet e investimeve që mund të mbahen në një LLKPT përfshijnë: likuiditetet, fondet e përbashkëta, letrat me vlerë të listuara në një bursë të caktuar, çertifikata të garantuara të investimeve (ÇGI), obligacionet, ose ne disa aksione të kompanive të vogla.

Gjithmonë këshillohuni me specialistët fiskal, apo financiar për të pasur të dhëna e informacion të saktë ne hapat që do të ndërmerni sepse ç’do rast është i ndryshëm për të qene brenda rregullave. Por ç’farë duhet pasur parasysh, për këtë duhet te telefononi institucionin përkatës për të ditur nivelin maksimal, apo tavanin tuaj LLKPT. Për shembull një njeri që ka qene rezident i përhershëm apo qytetar kanadez prej vitit 2009, deri në 2018 ka në total të drejtë të depozitojë një shumë deri në 57’500 dollar kanadez, shumë kjo që mund të jetë e shpërndarë në disa institucione financiare apo në disa banka të ndryshme të nivelit të dytë në Kanada. Kujdes nëse ky tavan tejkalohet për shembull gjatë një muaji atëherë ka një penalitet fiskal prej 1% të balances më të lartë në këtë llogari në atë muaj, kjo vazhdon gjatë periudhës që ky tavan është tejkaluar. (Ç’do vit institucionet përkatëse rrisin tavanin sipas rritjes ekonomike apo inflacionit, që prej vitit 2009 që ka filluar LLKPT ka pasur vite nga 5’000 dollar kanadez, ka pasur vite 5’500 si dhe 10’000 dollar kanadez.)

TERMINOLOGJI

Shqip: LLKPT – Llogaria e Kursimit pa Taksa

Anglisht: FTSA – Free Tax Savings Account

Frengjisht: CELI – Compte d’Epargne Libre d’Impot

Shqip: PBB – Produkti i Brendshëm Bruto

Anglisht: GDP – Gross Domestic Product

Frengjisht: PIB – Produit Intérieur Brut

Shqip: PRKP – Plani i Rregjistruar i Kursimeve per Pension

Anglisht: RRSP- Registered Retirement Savings Plan

Frengjisht: REER- Régime Enregistré D’épargne-Retraite

Shqip: ÇGI – Çertifikata të Garantuara të Investimeve

Anglisht: GICs – Guaranteed Investment Certificates

Frengjisht: CPG – Certificat de Placement Guarnatee

Ermir Dardha

Flas Shqip

Kanada

E drejta e publikimeve rezervohet vetëm me lejen e autorit.

Copyright © 2018

info-Montreal: Aurel Zaloshnja Agjenti Imobiliar që theu rezultatet në Montreal

Info-Montreal: Sot ndodhemi në zyrat e Century 21 në Montreal dhe kemi të ftuar për një intervist Agjentin Imobiliar të Miratuar, Z. Aurel Zaloshnja. Në këtë intervistë së pari, do t’ju bëjmë një prezantim të eksperiencës profesionale të tij. Së dyti, do të flasim për lajmin dhe domethënien e çmimit të fituar nga Century 21, si dhe së fundmi do t’ju informojmë me disa këshilla të domosdoshme përpara shitjes apo blerjes së një prone.  

Foto: Zyrat e Century 21 në Montreal

Info-Montreal: Z. Zaloshnja, për atë pjesë të komunitetit që nuk ju njohin, prej sa vitesh ndodheni në Montreal? 

Aurel Zaloshnja: Ermir, në radhë të parë faleminderit për mundësinë e kësaj interviste. Prej dy dekadash banoj në Montreal, Kanada. Jemi larguar me familjen nga Shqipëria në vitin 1997 dhe kuptohet që prej asaj kohe jetojmë në Montreal.

Info-Montreal: A mundet të na prezantoni Z. Zaloshnja pak më në detaj, me edukimin dhe eksperiencën tuaj në fushën e imobiliareve, pra për interesin profesional tuajin në tregun e Real Estate?

Aurel Zaloshnja: Kuptohet, që prej emigrimit në Montreal në moshën 23 vjeçare studimet e përgjithshme i kam vijuar më tej këtu, gjithashtu kam ndjekur formimin profesional të cilin e kam përfunduar në Kanada. Më saktë, në 2005 kam kryer fillimisht Programin si Agjent Imobiliar në “Kolegjin Lasalle”dhe po atë vit kam filluar punë në zyrat e Royal LePage Anne Shears Aliance. Gjithashtu për tu zhvilluar profesionalisht më tej në 2008 kam përfunduar Programin e Agjentit të Mirtatuar (Agent Immobiliere Agrée) në “Kolegjin e Imobiliareve të Kebekut” me specialitet në të Drejtën e Imobiliareve II, Menaxhim Pronash të Patundshme, si dhe në vlerësimin e Ndërtesave me të Ardhura.

Ndërsa për sa i përket eksperiencës, duke ardhur personalisht njëkohësisht nga fusha e administrimit të pronave tona familjare për qëllime të ndryshme si për shembull restorante apo për qëllim banimi apo më tej për lënie me qera për të krijuar të ardhura, kuptoj më së miri pozicionin e pronarit apo të investitorit. Kjo më jep gjithashtu një vlerë të shtuar dhe më plotëson më mirë profesionalisht në këshillim më të mirë ndaj klientëve të ndryshëm, sepse kam kaluar personalisht nga pozicioni i tyre. 

Info-Montreal: Pra, Z. Zaloshnja ju zotëroni gjithashtu eksperiencë personale në Administrimin e Pronave për qëllime të ndryshme?

Aurel Zaloshnja: Po Ermir, kam kaluar nga rruga e të qënit administrues dhe investitor restorantesh e godinash banimi që lihen me qera, si dhe jam përballur edhe me problematikën që vjen me të. Kjo eksperience më ka ndihmuar të kuptoj më drejtë vlerësimin për shitjen-blerjen e kësaj kategorie. sepse kam analizuar raportin e të ardhurave dhe shpenzimeve financiare. 

Por jo vetëm, njëkohësisht kam qenë prezent në tregun e patundshmërisë si agjent imobilier qe prej vitit 2005 dhe vitet e fundit punoj për Century 21 Immo–Plus një Korporatë kjo që zhvillon biznesin në gjithë botën dhe ka blerës për tregun e Montrealit që hyjnë nëpërmjet faqes së internetit nga çdo vend i botës dhe së fundmi kam pasur për shembull transaksione te mbyllura me blerës nga Franca e Kina.

Gjithashtu për ç’do blerës ne disponojmë një program kompjuterik për informimin e tij sa më të shpejtë dhe të personalizuar mbi ç’farë do lloj prone që del në shitje në bazë të kritereve të paravendosura nga të interesuarit për blerje, si për shembull, numrin e dhomave, katin, zonën etj.

Foto: Z.Aurel Zaloshnja Agjent Imobiliar i Miratuar

Info-Montreal: Z. Zaloshnja duke ju uruar për çmimin për rezultate të shkëlqyera për tremujorin e tretë të vitit 2016. Ne ndodhemi pikërisht këtu në zyrat e Century 21 në qendër të Montrealit, për informimin e komunitetit mbi këtë çmim, mund t’a shpjegoni më me detaj se ç’farë domethënie ka për ju? 

Aurel Zaloshnja: Century 21, realizon një raport rezultatesh në bazë tre-mujori dhe me mbylljen e vitit ajo shpall Agjentët Imobiliar me performancën më të mirë në bazë të një analize të rezultateve më të mira të punës. Kjo do të thotë që për tre-mujorin e tretë ndërmjet 56 agjentëve imobiliar të komuniteteve të ndryshme në bazë të një performance krahasimore rezultatet që disponoj për periudhën Korrik-Gusht-Shtator të vitit 2016 kanë qenë më të mirat ndërmjet të tjerëve.


Info-Montreal: Cilat janë kategoritë që ju trajtoni, dhe ndonjë këshillë tuajën ç’farë duhet pasur parasysh nga blerësi apo shitësi?

Aurel Zaloshnja: Pra ne trajtojmë tre kategori pronash, e para Ndërtesa Rezidenciale (Shtëpi private ose apartamente), e dyta Ndërtesa Komerciale dhe e treta Ndërtesa për të Ardhura. Një nga gjerat që duhet patur më shumë kujdes është ana ligjore e mbushjes së dokumentacioneve qoftë ajo për shitjen apo blerjen e ç’do lloj ndërtese që blerësi ose shitësi të mos gjenden përpara ligjit sepse aty kostoja është shumë e lartë.

Një këshillë tjetër që duhet marrë parasysh është që në Real Estate fitimi është kur kryen një blerje të zgjuar, duke e parë nga vendodhja, kostoja e marzhi i fitimit që prodhon objekti. Pra me tepër duhet pasur më kujdes në blerje për rrjedhojë shitja është më e lehtë dhe më fitimpruëse.

Këshilla e dytë faktorët përbërës të ndërtesës, gjendja e tyre. Një shembull i një blerjeje të pakëshilluar rezultoi në blerjen e një prone me themele të thyera që rezultoi në një keq investim sepse kostoja e riparimit të themeleve ishte shumë më e lartë se sa e kishte parashikuar blerësi. Apo mosmarrja parasysh se në dy vitet e ardhshme prona ka nevoj për një investim të domosdoshëm në rinovimin e çative apo dyshemesë apo probleme të tjera. Për këtë ne bashkëpunojmë me inspektorë të specializuar që të evitojmë kostot e paparashikueshme. Por aty ku i shoh problemet e informoj blerësin sepse kam eksperiencë nga inspektime në ndërtesa të njëjta që ai të shpëtoj koston e një inspektimi. Por gjithashtu njohim edhe vlerat e tregut në varësi të zonës. Që blerja mos të jetë e mbliverësuar apo shitja mos të jetë e nënvlerësuar. Por ç’do rast ka specifikat e tij.

Foto: Z. Aurel Zaloshnja dhe Z. Ermir Dardha

Info-Montreal: Ju falënderoj përsonalisht për intervisten dhe për pritjen. Dhe gjithashtu dëshirojmë të ndajmë kontaktet tuaja për të interesuarit. 

Aurel Zaloshnja: Edhe unë të falënderoj, Ermir, gjithashtu ju uroj suksese në punën tuaj për informinin e komunitetit shqiptar, në Kanada dhe kudo me tema shumë të rëndësishme. Po ju jap bashkangjitur gjithashtu kontaktet si vijon, adresën si dhe faqen e internetit: 

 Kliko për tu drejtuar tek faqja e internetit: www.century21.ca/a.zaloshnja

Info-Montreal

E drejta e publikimeve rezervohet vetëm me lejen e autorit.

Copyright © 2017

Ekonomi

Zgjidhja e krizës ekonomike vjen me mbrojtjen e shtresës së mesme të Shqipërisë. Nga Ermir Dardha

Rritja e pabarazisë në ekonomitë e zhvilluara globale e vendosën botën përballë një krize dhe recesioni. Cilat janë zgjidhjet për daljen nga kriza? Një përmbledhje e fundit e analizave më të mira ekonomike nga Profesorë Analistë e Nobelistë, si dhe një opinion personal mbi mbrojtjen nga kriza në Shqipëri.

20140122-013336 am.jpg
GDP për frymë vitet e fundit

Amerika

Amerika me shkollën e saj të mendimit na kujton gjithmonë vendin e bazuar mbi demokracinë në politikë, dhe tregëtinë e lirë në ekonomi. Dr. Henry Kissinger na shpjegon që sistemi i Amerikan i kapitalizmit me gjithë problemet e tij do të triumfonte mbi atë të ish-Bashkimit Sovjetik referuar librit të këtij nobelisti të paqes me
titull Diplomacia.

Por tashmë 25 vjet pas rënies së murrit të Berlinit, efekti domino do të përhapej edhe në pjesën tjetër të botës e duke e kthyer edhe atë nga një sistem anti-kapitalist në një sistem kapitalist. Teoritë e dorës së padukshme të Adam Smith-it, ku ofert-kerkesa e tregjeve vet rregullon sistemin kapitalist sot mund të themi që ngelet vetëm në teori. Si edhe teori të tjera liberale të ekonomisë nuk mund të lihen pa u analizuar.

Për arsye se lënia në dorë të lirë të sistemit dhe pa kontroll do të grumbullonte kapitalet, me një lakmi që nuk njeh kufi. Të kuptohemi drejt nuk jam këtu për të gjykuar sistemet dhe as për të kritikuar politikat ekonomike por thjesht do t’ju prezantoj sipas Akademikëve dhe Ekonomistëve më me emer sot të vendeve më të zhvilluara dhe me një përmbledhje të gjykimit kritik të tyre në përmirësimin të këtij sistemi ekonomik. Që gjerësisht në shumë vende tashmë ka shfaqur shenjat e një krize globale. Në mënyrë që të përmirësohet situata e tyre ekonomike. Në mënyrë që të evitohen krizat.

Referuar Profesorit Robert Reich në Politika Publike, Universiteti i Kalifornise dhe Ish-Sekretari i Punes ne Administratën e Presidentit Klinton, i cili konsiderohet si Sekretari me i mirë i Shekullit
të 20. Vjen përsëri pothuajse e njëjta analizë në 13 libra të shkruar e së fundmi me një dokumentar i cili titullohet “Pabarazi për të gjithë”. Pabarazia është rritur nga 1979 në 2010 dhe ku 400 njerëzit më të pasur të amerikës zotërojnë kapitale sa gjysma e popullsisë së amerikës. Për këtë Amerika në botë ka shpërndarjen më të pabarabartë. Ku rregullat e lojës së ekonomisë amerikane mund të përmirësohen nëpërmjet demokracisë funksionale.

Kriza ka filluar përkatësisht pas përqëndrimeve masive të kapitalit në pak duar përkatësisht në dy shëmbje bursash në 1928 dhe 2007 ku ngjashmërit janë shokuese dhe në 2012 kjo diference arrin kulmin. Ku 95% e të ardhurave u përvetësua nga 1% e popullsisë.

20140122-012044 am.jpg
Grafiku i urës së krizës Amerikane

Pavarësisht pikëpamjeve politike, ka gabime të shumta që duhen korrigjuar shprehet Profesor Reich. Dhe zgjidhja sipas ti vjen në vendosjen e sistemit të taksave efektive mbi të ardhurat deri në 50% në Amerkën e Hajzenaurit në vitet 1950. Kapitalizmi është sistemi më i mirë që njeh historia globale por që të mirë funksionoj duhet ta ruajmë atë nga vetvetja shprehet Profesor Reich.

Kanada

Referuar të dhënave të publikuara muajin e kaluar nga Statistik Kanada, për 1 Dollar Kanadez të fituar borxhi i marrë shkon në 1.64 Dollar Kanadez. Pra mesatarisht ky borxh arriti kulmin ku një kanadez i detyrohet bankave 164%. Sipas një analize tjetër kanadeze. Përafërsisht 1 në 10-të Kanadez vuan nga pasigurimi i rregullt i ushqimit. Kështu që raporti shpjegon që 8.3% e popullsisë kësaj katëgorie që janë dinamik dhe që punojnë ndihmoen nga prindërit, apo me shoqata ndihmash ushqimore për të mbushur frigoriferin. Ndërsa në Provincën e Kebekut situata shfaqet disi më e përmirësuar në krahasim me provincat e tjera për arsye të politikave sociale. Por përqëndrimi i kapitalit është në 1% përkundrejt 99% të popullsisë. Sipas Profesorit Alan Noel i Departamentit të Shkencave Politike në Universitetit të Montrealit këto programe sociale kanë ndihmuar në moskrijimin e një distance shumë të madhe ndërmjet kategorive të shoqërisë Kanadeze dhe të mbajtjes të një niveli normal pabarazise. Shtresat në nevoj ndihmoen edhe në forma të tjera në mënyrë që familjet në pragun e
minimumit të forcohen ekonomikisht. Me programe edukimi, apo subvencionimi. Por taksat në Provincën e Kebekut janë më të larta se në provincat e tjera Kanadeze, shërbimi shendetësor është falas por me një listë të gjatë pritjeje. Ndërsa në pjesën tjetër të Kanadasë ndodh e kundërta, me taksa më të ulëta por me një nivel pabarazie më të lartë dhe kopshtet e shkollat, dhe sistemi shëndetësor është më i kushtushem.
Këtu duken qartë dallimet e sistemeve e politikave publike ekonomike të aplikuara, ku krahasimi mundet edhe të preket konkretisht brenda një vendi.

Europa

Përveç dallimit brenda shtresave dhe kategorive, Europa me shtetet e saj antare ka një problem tjetër atë të kategorizimit që i bën shteteve.

Gjermania lokomotiva Europiane, Franca dhe Belgjika që ecin disi më
mire nga ana ekonomike. Ndërsa nga ana tjeter kemi shtete si Anglia në recesion, apo që po del nga stagnacioni dhe gjendja pezull për shkak të Paundit, që tashmë e ka kapërcyer krizën, Irlanda dhe Italia është në situatë të rëndë ekonomike, Greqia në një krizë të thellë si dhe Spanja në depresion.

Referuar Joseph Stiglitz dhe pikëpamja e tij mbi recesionin ne Evropë është e rëndësishme për ne shqiptarët që dëshirojmë të bëhemi pjesē e Evropës. Joseph Stiglitz është një ekonomist që ka punuar për administratën Klinton në vitet 1995-97 si Këshilltar Ekonomik, dhe ka marrë çmimin Nobel në ekonomi në vitin 2001.

Sipas Profesorit Stiglitz Europa është gjithashtu në recesion dhe disa vende Europiane kanë shfaqur shenja depresioni ekonomik.

GDP-ja në rënie në Itali, apo niveli i papunësisë së të rinjve ne Greqi e Spanjë i kalon 50%. Por kjo krizë është totalisht e sjellë nga njeriu, dhe ka një emër Euro. Nobelisti Stiglitz shpjegon integrimi ekonomik me një monedhe të përbashkët duke mos pasur e ruajtur një kornizë të njëjtë rregullash, kjo do të e sillte këtë situatë të vështirë. Kushtet e qarta për tu zbatuar ishin vendosur, si 3% inflacion dhe jo më shumë se
16% borxh. Por kjo nuk mjaftoi Europa duhet ose te integrohet më shumë ose të veproj e ndarë.

Ai veçon tre pika kryesore ndihmojnë në zgjidhjen e situates. E para krijimi i nje unioni fiskal, dhe aplikimi i Eurobond-it. E dyta krijimi i një unioni bankar që mos-besimi në sitemet bankare të shteteve europiane në recesion të thellë të zhduket. Dhe mos të kemi kategorizime të padrejta. Nga kjo situatë ngërçi nevojitet një plan rritje, zhvillimi dhe industrializimi. Në përfundim nëse nuk ndërmeren reforma adekuate në kohën që e kërkon tregu, kam frike shprehet Profesor Stiglitz por Euro-ja do të sakrifikohet. Sepse në vend ta bashkojë ajo po e ndan Europën.

Në konkluzion Shqipëria duhet të marrë më të mirën, nga debati botëror i cili konsiston në thelbin që shtetet duhet të aplikojnë politika ekonomike të tilla që duhet të risin nivelin e barazisë së konkurueshmërinë së individëve brenda një shteti. Por kurrësesi të shuhet pabarazia ekonomike, dhe gjithashtu të jetë nën kontroll distanca ndërmjet tre grup kategorive apo shtresave, të superpasurve, të asaj të mesme dhe të varfërve. Gjithashtu zgjidhja vjen në mbrojtjen e bazës nga varfëria ekstreme dhënia e mundësive të shanceve të barabarta sidomos të fëmijëve të kësaj kategorie për të pasur të drejta shkollimi apo profilizimi në zanate profesionale që kjo kategori ti afrohet kategorisë së mesme. Si dhe kategoria e superpasurve duke ditur tendencën e këtij grupi për të kursyer paranë dhe e ri-investuar atë. Këtu vjen edhe pjesa më me rëndësi për kategorine e mesme. Familjeve që jo vetëm buxhetojnë shpenzimet por që gjerësisht investimi më i madh dhe gjithshka që ata zotërojnë është një shtëpi. Gjithë ekonomia e konsumtin është mbështetur në këtë kategori dhe kjo duhet mbrojtur me politika ekonomike që kjo kategori të zgjerojë bazën në mënyrë që të zvogëloj diferencen duke mbajtur
kategoritë e tjera larg ekstremiteteve.

Shqipëria duhet të jetë në nivel konkureshmerie të produkteve prodhuese të industrise, bujqësisë apo turizmit. Funksionimi i sistemit të drejtësisë persa i perket luftës ndaj korrupsionit dhe rekuperimit të kredive të këqija, që do të sjellë dhe uljen e riskut e mos-shlyerjeve të kredive në sitemin bankar. Duke qenë se ky ka qenë dhe më i larti pas krizës globale kjo u shfaq edhe tek ne pas 2008 në mos-shlyerjen e kredive. Si dhe mos ekzekutimet e kolateralit si rrjedhoje e mos-funksionimit të sistemit të Drejtësisë. Gjithashtu dhe pasja e një monitorimi nga ana tjeter për mbrojtjen e konsumatorit për mos mbi-ngarkim me kredi, për mos të rënë në kurthin e borxhit siç ka ngjarë në ekonomitë e tjera ne Ameriken e Veriut si dhe në Mbreterine e Bashkuar apo më pak por edhe në Europen Perendimore.

Kompanitë si Fasonet dhe Call Center në Shqipëri janë kompani vetëm për krahun e lire të punës e cila është pjese e lëvizshme e ekonomisë globale, nesër nese krahu sdo të jetë më i lire ato do të levizin në një vend tjetër.

Shqipëria dhe thithja e Investitorëve te rinj, do te jetë e veshtirë nëse nuk zgjidhet problemi i administrimit të Energjise, kapitalet, asetet fikse si dhe përfshirja e Shqiperisë në një Bursë Rajonale. Me një ide, ku në bazë është krijimi i Bursës Shqiptare, apo Bursës Rajonale Kosove dhe Shqiperi, kjo do të shbllokonte çështjen e likuiditetit si një burim alternativ dhe jo vetem ai i financimit nga bankat e nivelit të dyte, kjo kërkon një kuadër më të gjerë ligjor.

Si një leksion nga historia e ekonomisë globale për Shqipërinë një element kyç ështe mbrojtja e shtresës së mesme të shqiptarëve.

Ermir Dardha

E drejta e ri-publikimit të kësaj analize njihet vetëm me aprovimin e autorit.
22.01.2014

Copyright © 2014

Publikuar në Media:

Gazeta illyria, Amerike datë 22.01.2014

Tribuna Shqiptare, Kanada datë 23.01.2014

Gazeta Mapo, Shqiperi datë 28.01.2014

Welcome to Ermir Dardha’s Blog

Peer its a friendly website that will help my friends, associates and visitors of this page:

In my following fields of interest you may find information on Business, Banking, Finance, Management, Marketing, International Relations, Political Sciences, Public Relations, Advertisment and Accademic studies and lecturing. Special interests Design and Photography.